Χρηματοδοτήσεις
& Επιδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις
& Επιδοτήσεις


Η CONSILIUM LPG, αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δημοτικών και Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, Συνεταιρισμών και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη τη σχετική διαδικασία για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης - επιδότησης. Πολύτιμος συνεργάτης το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ειδικά για την υπαγωγή σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα στους Τομείς του Τουρισμού και της Μεταποίησης Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των επενδυτικών έργων σε όλα τα στάδια, από την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, την αξιοποίηση των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης μέχρι και την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και τη διενέργεια όλων των ελέγχων από Κ.Ο.Ε. (Κεντρικό Όργανο Ελέγχου) και Π.Ο.Ε. (Περιφερειακό Όργανο Ελέγχου).

Ποιότητα & Ανάπτυξη


30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων υγείας και της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Υπηρεσίες

Κανονιστικές Υποθέσεις

Το ρυθμιστικό τοπίο αλλάζει συνεχώς. Η CONSILIUM LPG σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τις πολύπλοκες κανονιστικές προκλήσεις και τη διατήρηση της θέσης σας στην αγορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Υπηρεσίες

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των αποκλίσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός νέου.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Χρηματοδοτήσεις