Διασφάλιση
Ποιότητας


Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για την κάλυψη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων πρέπει να ενσωματώνει τις απαιτήσεις των θεσμοθετημένων πλαισίων, των γενικών οδηγιών, τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (GMP), τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής στη διανομή των προϊόντων (GDP), τον Έλεγχο της Ποιότητας και τη Διαχείριση κινδύνου στην ποιότητα (Quality Risk Management) μαζί με άλλες ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή ειδικών ομάδων προϊόντων.

Ανάλογα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζονται στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των συμπληρωμάτων διατροφής, των βιοκτόνων (απολυμαντικά), των ιατροτεχνολογικών (medical devices) και των καλλυντικών προϊόντων προσαρμοσμένα κατάλληλα στις κανονιστικές απαιτήσεις ανά κατηγορία προϊόντων.

Η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των αποκλίσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός νέου λειτουργικού Συστήματος που θα καλύψει όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις (GMP, GDP) με μέριμνα για την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της πιστοποίησης και τη σημασία της στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, η CONSILIUM LPG εν τη γενέσει της, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δίκτυο από έμπειρους και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να είναι ικανή να καλύψει όλο και περισσότερες ανάγκες σε πρότυπα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψήφιου πελάτη.

Ποιότητα & Ανάπτυξη


30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων υγείας και της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Υπηρεσίες

Χρηματοδοτήσεις & Επιδοτήσεις

Δημιουργία φακέλου και όλη τη σχετική διαδικασία για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης - επιδότησης και διαχείριση των επενδυτικών έργων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Υπηρεσίες

Κανονιστικές Υποθέσεις

Το ρυθμιστικό τοπίο αλλάζει συνεχώς. Η CONSILIUM LPG σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τις πολύπλοκες κανονιστικές προκλήσεις και τη διατήρηση της θέσης σας στην αγορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Διασφάλιση Ποιότητας